§1
Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem serwisu internetowego (zwanego dalej Serwisem), działającego pod adresem http://proxyforce.pl jest firma Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz Paczkowski (zwana dalej Właścicielem).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Klientów.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.
  §2
Przedmiot działalności serwisu
 1. System zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem http://support.proxyforce.pl lub support@proxyforce.pl (zwany dalej Systemem zgłoszeniowym) umożliwia składanie zamówien na zakup licencji na oprogramowanie znajdujące się na stronie http://proxyforce.pl.
 2. Złożenie zamówienia w Systemie zgłoszeniowym oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. System zgłoszeniowy oferuje możliwość zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży, których przedmiotem jest sprzedaż Kluczy elektronicznych (tzw. Kluczy licencyjnych) aktywujących programy komputerowe oferowane na stronie www Serwisu http://proxyforce.pl.
 4. Zamówienia są składane tylko i wyłącznie przez System zgłoszeniowy.
 5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Serwis udziela Klientowi prawo do użytkowania oprogramowania przykazując tzw Klucz licencyjny.
 6. Klucz licencyjny obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji oprogramowania poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu.
 7. Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu jako Licencjobiorca (Klient końcowy) programu komputerowego.
 8. Właściciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania/użytkowania oprogramowania, do którego został zakupiony Klucz licencyjny w Systemie zgłoszeniowym.
 9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu http://proxyforce.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 10. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.
 11. Przed pobraniem jakiejkolwiek aplikacji z Serwisu http://proxyforce.pl użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem jak również regulaminem strony www z której użytkownik zamieża pobierać dane z pomocą pobranej aplikacji.
 12. Właściciel Serwisu nie legitymuje się tytułem producenta wykonanych baz danych. Baza danych jest własnością podmiotu który ją udostępnia poprzez swoją stronę www.
 13. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z zakupionych aplikacji.
 14. Właściciel aplikacji w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za skutki i następstwa wynikające z korzystania zakupionych aplikacji.
 15. Bez zgody Właściciela Serwisu zabronione jest:
  • wykorzystanie jakichkolwiek treści zawartych na stronie www lub jakichkolwiek podstronach http://proxyforce.pl lub http://support.proxyforce.pl
  • umieszczanie adresu do strony http://proxyforce.pl lub http://support.proxyforce.pl w jakimkolwiek dokumencie w formie elektronicznej lub papierowej
  • wykorzystanie zrzutów ekranu z jakiejkolwiek aplikacji oferowanej przez Serwis
 16. Mimo wszelkich starań dokładanych do tego aby oferowane aplikacje działały poprawnie Właściciel:
  • nie gwarantuje w 100% poprawnego działania aplikacji lub usług oferowanych na stronie www Serwisu
  • nie gwarantuje, że dane zostaną pobrane przez jakakolwiek aplikację w satysfakcjonującym dla użytkownika czasie
  • nie gwarantuje, że pobrane dane przez jakąkolwiek aplikację będą w jakikolwiek sposób użyteczne dla użytkownika
  • nie gwarantuje pobrania wszystkich danych jeżeli strona www z której użytkownik pobiera dane na to nie pozwala.
§3
Reklamacje i zwroty
 1. Klucze licencyjne, sprzedawane przez Serwis nie podlegają zwrotowi.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdyż oprogramowanie zarejestrowane na dane Klienta końcowego jest z nim powiązane i ze względu na charakter Towaru nie podlega zwrotowi.
§4
Prawa autorskie
 1. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) – do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał Klucz licencyjny.
 2. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie Klucz licencyjny na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez ninejszy regulamin, bez prawa do udzielania sublicencji.
§6
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail.
 2. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz Paczkowski.